امیر خجسته ، در رابطه با قطع بیمه تکمیلی ایثارگران از سوی بنیاد شهید و واگذاری آن به وزارت خانه ها، اظهارداشت: مسئولیت تامین بیمه ایثارگران برعهده دولت بوده که تاکنون این امر در بنیادشهیدعملی می شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بنیاد این وظیفه را به وزارت خانه ها متحمل کرده است، عنوان کرد: تحمیل این مسئله به وزارت خانه ها آن هم در وسط سال که سرجمع ارگان ها تمام شده اقدام بسیار اشتباهی است.

خجسته تصریح کرد: نمایندگان مجلس از ریئس جمهور تقاضای رسیدگی فوری به وضعیت ایثارگران به ویژه حل مشکل بیمه تکمیلی آن ها را دارند.

نماینده مردم همدان با اشاره به اینکه مجلس این مشکل را با بنیاد شهید در میان گذاشته است، اظهار داشت: از بنیاد شهید و رئیس جمهور می خواهیم بیش از این موجب آسیب دیدن ایثارگران نشده و مسئله بیمه این افراد را حل کنند.

وی با انتقاد از عملکرد رئیس بنیاد شهید، گفت: انتظار می رفت رئیس بنیاد شهید در زمان طرح این مسئله در دولت، از ایثارگران دفاع کرده و اجازه لغو بیمه آن ها را ندهد اما به نظر می رسد آقای شهیدی در این زمینه تنها سکوت کرده است.

خجسته با بیان اینکه متاسفانه بنیاد اغلب مسئولیت های خود را به دیگر ارگان ها متحمل می کند، خاطرنشان کرد: فرضاوزارت آموزش و پرورش با وجود مشکلات فراوان خود در زمینه پرداخت حقوق دبیران نمی تواند هزینه بیمه ایثارگران را نیز برعهده گیرد.

وی با بیان اینکه وضعیت ایثارگران در شرایط بسیار بدی قرار دارد، تاکید کرد: این وظیفه دولت و نظام است که مسئولیت ارائه خدمات به افرادی که برای وطن خود فداکاری کرده اند را بر عهده گیرد.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس در پایان، تصریح کرد: پرداخت هرینه های درمانی ایثارگران و خانواده های آنها کم ترین حق این افراد است و امیدواریم دولت با ورود به این مسئله در اسرع وقت آن را حل کند.

زارعی-کارشناس و مشاوره بیمه ای