بیمه کارآفرین روح الله زارعی کارشناس و نماینده رسمی بیمه کارآفرین نماینده برتر استان لرستان کد 3032 آدرس : بروجرد 45 متری شهرداری روبروی شهرداری تلفن : 06642516062 و 06642501573 و 09901153032 و 09339003032 http://karafarinzaraey.mihanblog.com 2019-10-20T10:11:39+01:00 text/html 2019-10-20T06:08:26+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی راهنمای دریافت خسارت برای بیمه های مسولیت حمل و نقل http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/377 <p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#333399"><br></font></font></span></font></p><p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#333399"><br></font></font></span></font></p><p><br><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#333399"><img src="http://uupload.ir/files/d889_حمل_و_نقل_(2).jpg" alt="بیمه مسولیت حمل و نقل " vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></font></span></font><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></p><p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#333399">نحوه اعلام خسارت رشته مسولیت(متصدیان حمل و نقل):</font></font></span><br></font></p><p><font size="3">مراتب را در اولین فرصت و بلافاصله بعد از اطلاع به طور کتبی به اولین و نزدیکترین شعبه بیمه گر اطلاع دهد .</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">( آدرس دقیق محل حادثه ، شماره تماس نماینده شرکت حمل و نقل در محل حادثه ، نوع محموله ، شماره بارنامه و شماره شهربانی خودرو حمل ، ارزش محموله ، مشخصات راننده ، میزان خسارت وارده )</font></p><p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">مقررات خاص خسارت در بیمه نامه های مسولیت حمل و نقل:<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></font></span></font></p><p><font color="#993399"><font size="3">اصل جانشینی در بیمه های مسولیت متصدیان حمل و نقل:</font></font></p><p><font size="3">منحصرا ناظر به احراز و اثبات عمد و یا سوءنیت راننده حمل کننده کالای مورد بیمه می باشد , زیرا در چنین شرایطی بیمه گذار (متصدی حمل )براساس موارد مندرج در قانون تجارت مسئول و ضامن به جبران خسارت در حق صاحب کالا و یا ارسال کننده بوده و در این راستا مسئول و متعهد به جبران خسارت در مقابل آنان می باشد . </font></p><p><font size="3">بنابراین چنانچه محموله مورد حمل در اثر تقصیر و بی احتیاطی و مسئولیت عمدی و یا غیرعمدی شخص و یا اشخاص ثالث مورد تلف و یا خسارت گردد به لحاظ آنکه بیمه گذار و یا کارکنان و راننده و یا کمک راننده وسیله نقلیه مورد حمل در ایجاد حادثه دخالت موثر و مادی نداشته اند در نتیجه به لحاظ عدم احراز مسئولیت بیمه گذار در جبران خسارت به صاحب کالا و یا ارسال کننده , بیمه گر نیز تعهدی به پرداخت خسارت به بیمه گذار غیرمسئول حادثه و یا صاحب کالای مورد حمل را نداشته و نخواهد داشت .</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">نکته قابل ذکر آنکه :</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">درصورت احراز و اثبات عمد و یا تقصیر بیمه گذار و کارکنان وی ( ونه راننده وسیله نقلیه ) در ایجاد حادثه و ورود خسارت به کالای مورد حمل و به استناد مواد 4 و 14 قانون بیمه مصوب سال 1316 , پرداخت خسارت خارج از شمول تعهدات بیمه گر می باشد .</font></p><font size="3"> </font><ul><li><font size="3">شایان ذکر است در کلیه پرونده های حمل و نقل اعم از حمل و نقل داخلی یا بین المللی , مبلغ خسارت در وجه زیاندیده (صاحب کالا) پرداخت خواهد شد .</font></li><li><font size="3">در خسارت ناشی از سرقت کلی محموله جبران بیست درصد خسارت به عهده بیمه گذار است و باید توسط وی به صاحب کالا پرداخت گردد <br></font></li></ul><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده خسارت حما و نقل داخلی:</font></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><br><ul><li><font size="3">نامه کتبی بیمه گذار مبنی بروقوع حادثه</font></li><li><font size="3">رونوشت قرارداد بیمه</font></li><li><font size="3">گزارش پاسگاه انتظامی یا کروکی پلیس</font></li><li><font size="3">کپی بیمه نامه شخص ثالث , گواهینامه راننده , کارت ماشین و کارت سلامت راننده</font></li><li><font size="3">برگ باسکول</font></li><li><font size="3">اصل فاکتور خرید</font></li><li><font size="3">اصل بارنامه مخصوص گیرنده</font></li></ul></div><p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></font></span></font></p> text/html 2019-10-15T13:06:02+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی مراحل صدور بیمه نامه متصدیان حمل و نقل داخلی http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/376 <div class="contentText"><p><span dir="RTL"><br></span></p><p><span dir="RTL"><img src="http://uupload.ir/files/9u1d_بیمه_حمل_و_نقل.jpg" alt="بیمه حمل و نقل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="#CC33CC"></span></p><p><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><span dir="RTL"><span dir="RTL">راهنمای خرید و صدور الحاقیه:</span></span></font></span></p><font size="3"> </font><ol><li><font size="3"><span dir="RTL">ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت، <strong>به طور کامل <br></strong></span></font></li><li><font size="3"><span dir="RTL"><strong></strong>&nbsp;تکمیل گردد</span><span dir="LTR">.</span><br></font> </li><li><font size="3">پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد<span dir="LTR">.</span><br></font> </li><li><font size="3">پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد(پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)<br></font> </li><li><font size="3">پس از اعلام نرخ و شرایط توسط بیمه گر به متقاضی، در صورت تایید کتبی آن توسط متقاضی بیمه گر اقدام به صدور بیمه نامه می نماید.<br></font> </li><li><font size="3"><span dir="RTL">بیمه نامه در سیستم ثبت گردیده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود</span><span dir="LTR">.</span><br></font> </li><li><font size="3">بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل<span dir="LTR">.</span></font></li></ol><font size="3"> </font></div><h2 class="inpInsuranceSecTitle"><br></h2> text/html 2019-10-15T06:29:49+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی بیمه متصدیان حمل و نقل داخلی http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/375 <h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><img src="http://uupload.ir/files/ilph_حمل_و_نقل.jpg" alt="بیمه حمل و نقل " vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><br></h2><h2 class="inpInsuranceSecTitle asd"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">معرفی بیمه نامه:</font></span></h2><div style="float:left"><br></div><div style=""><div class="contentText"><p style="text-align:right"><font size="3">شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد، صحیح و سالم به مقصد برسانند. با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر و افزایش ارزش کالا، مسئولیت شرکت های حمل و نقل نیز افزایش یافته است. جبران آثار وقوع خطرهای متعدد در جاده های بین شهری از جمله تصادف، واژگونی، آتش سوزی و ... جزء مسئولیت مؤسسات حمل و نقل می باشد. در صورت وقوع هر یک از خطرهای مذکور، مسئولیت سنگینی ایجاد خواهد شد که جبران آن برای شرکت های حمل و نقل به آسانی امکان پذیر نخواهد بود.<br> با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی، شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل می توانند، ضمن اعمال دقت و مراقبت های لازم، با خاطری آسوده مبادرت به حمل و نقل کالا نموده و مسئولیت ناشی از خسارت های وارده به محمولات مورد حمل را که در اثر خطرهای بیمه شده حادث شده باشد را به بیمه واگذار نمایند. بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی به صورت قرارداد سالیانه تنظیم می شود و نرخ حق بیمه آن نیز نازل است.</font></p><h2 class="inpInsuranceSecTitle"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">اهداف و مزایا:</font></span></h2><p><font size="3">بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی :</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره، که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در قرارداد ما<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> بین بیمه گر و بیمه گذار بوده و بیمه گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبرا<font color="#333399"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">ن <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آنها شناخته شود.</span></font></span> </font></span></font></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4"><strong>تعریف بارنامه :</strong></font></font></span></p> <p><font size="3">بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضا می شود و بیانگر این است که کالاهایی که نوع، کمیت و شرایط آن ذکر شده است، برای حمل دریافت شده اند و یا بر روی وسیله حمل که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شده اند. بارنامه رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می شود. </font></p><p><font size="3">این نوع بارنامه توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکتهای حمل ونقل قرار داده میشود. بارنامه جاده ای داخلی دارای شش نسخه می باشد. </font></p><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">1-مخصوص گیرنده کالا (نسخه تمبردار)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">2- مخصوص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">3- مخصوص راننده</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">4- مخصوص فرستنده کالا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">5- مخصوص شرکت حمل و نقل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">6- مخصوص شرکت حمل و نقل</font></p><p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4"><strong>مشارکت در منافع:</strong></font></font></span></p> <p><font size="3">در صورتی که در پایان هر دوره یکساله قرارداد مشخص شود که نسبت مجموع خسارتهای پرداختی و معوق به حق بیمه دریافتی هر قرارداد کمتر از پنجاه درصد است بیمه گر می تواند حداکثر معادل 10درصد حق بیمه آن قرارداد را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار پرداخت نماید. </font></p><p><strong><br></strong></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><strong>خسارت سهم بیمه گذار:</strong></font></span></p> <p>آ<font size="3">ن قسمت از خسارت که به عهده بیمه گذار است و باید توسط وی به صاحب کالا پرداخت گردد. </font></p><p><strong><br></strong></p><p><font size="4"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">حق جانشینی :</font></span><br></strong></font></p> <p><font size="3">بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند جانشین بیمه گذار بوده و حق دارد به شخص یا اشخاصی که مسئولیت منفرد یا مشترک در بروز خسارت داشته باشند مراجعه و استیفای حق نماید.</font></p><p> </p><p> </p> </div></div> text/html 2019-10-13T15:14:36+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی مدارک لازم برای اعلام خسارت http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/374 <div class="contentText"><p dir="RTL" style="margin-right:1.3pt;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">مدارک مورد نیازخسارت فوت به هر علت :</font></span></p> <p><font size="3">-اصل بیمه نامه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کپی از هردو صفحه فرم پیشنهاد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- ارائه نامه اعلام خسارت توسط ذینفعان در صورت فوت بیمه شده به همراه تاریخ، امضا و اثر انگشت</font></p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#CC66CC">کپی برابر اصل از :</font></span><br> <font size="3">کل صفحات شناسنامه باطل شده</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- گواهی فوت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- جواز دفن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- مدارک تشخیصی اولیه بیماری منجر به فوت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کل صفحات پرونده بیمارستانی مربوط به فوت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- در صورت فوت ناگهانی در منزل، ارائه گواهی اورژانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- درصورت انجام کالبد شکافی ارائه شرح معاینه جسد، گزارش پزشک قانونی و نتیجه سم شناسی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دفترچه بیمه های قدیمی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- چنانچه ذینفع در صورت فوت بیمه شده وراث قانونی باشد ارائه گواهی انحصار وراثت ضروریست</font></p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">مدارک مورد نیازخسارت فوت به علت بیماری :</font></span></p> <p><font size="3">کلیه مدارک ذکر شده در خسارت فوت به هر علت</font></p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">مدارک مورد نیاز خسارت فوت به علت حادثه:</font></span></p> <p><font size="4">-اصل بیمه نامه</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">-کپی از هر دو صفحه فرم پیشنهاد</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">- ارائه نامه اعلام خسارت توسط ذینفعان درصورت فوت بیمه شده به همراه تاریخ، امضا و اثر انگشت</font></p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#CC66CC">کپی برابر اصل از :</font></span><br> <font size="3">کل صفحات شناسنامه باطل شده</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- گواهی فوت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- جواز دفن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کل صفحات پرونده بیمارستانی مربوط به فوت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- گزارش حادثه پلیس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- ارائه پرونده قضائی در صورت موجود</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- درصورت انجام کالبد شکافی ارائه شرح معاینه جسد، گزارش پزشک قانونی و نتیجه سم شناسی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- چنانچه ذینفع در صورت فوت بیمه شده وراث قانونی باشد ارائه گواهی انحصار وراثت ضروریست</font></p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">مدارک مورد نیاز خسارت امراض :</font></span></p> <p><font size="3">-کپی بیمه نامه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">-کپی از هر دو صفحه فرم پیشنهاد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">-ارائه نامه اعلام خسارت توسط بیمه شده به همراه تاریخ، امضا و اثر انگشت</font></p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">کپی برابر اصل از :</font></span></p> <p><font size="3">- مدارک تشخیصی اولیه بیماری</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کل صفحات مربوط به پرونده بیمارستانی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دفترچه بیمه های قدیمی</font></p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">مدارک مورد نیاز خسارت معافیت :</font></span></p> <p><font size="3">-کپی بیمه نامه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">-کپی از هر دو صفحه فرم پیشنهاد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">-ارائه نامه اعلام خسارت توسط بیمه شده به همراه امضا، تاریخ و اثر انگشت</font></p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#CC66CC"><font size="4">کپی برابر اصل از :</font></font></span></p> <p><font size="3">- گواهی سازمان تامین اجتماعی یا پزشکی قانونی مبنی بر از کارافتادگی دائم و کامل (کلی)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- مدارک تشخیصی اولیه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کلیه مدارک مربوط به بیماری منجر به از کارافتادگی دائم و کامل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">-در صورتی که از کارافتادگی در اثر حادثه صورت گرفته است ارائه گزارش حادثه الزامی است</font>.</p> </div> text/html 2019-10-13T14:59:42+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی مراحل صدور بیمه نامه عمر http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/373 <div class="contentText"><p><span style="color:#006400;"><strong><br></strong></span></p><p><br><span style="color:#006400;"><strong><img src="http://uupload.ir/files/ik89_بیمه_عمر.jpg" alt="بیمه عمر و سرمایه گذاری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></strong></span><span style="color:#006400;"><strong></strong></span></p><p><span style="color:#006400;"><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#006400;"><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#006400;"><strong><br></strong></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><strong>چند قدم ساده تا خریداری بیمه عمر و سرمایه گذاری :</strong></font></span></p> <ul><li><font size="3">کسب اطلاعات مربوط به بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با مراجعه به وب سایت بیمه کارآفرین و یا تماس و مراجعه به یکی از دفاتر نمایندگی، کارگزاری، دفتر مرکزی و یا شعب بیمه کارآفرین در تهران و شهرستانها</font></li><li><font size="3">تکمیل فرم پیشنهاد</font></li><li><font size="3">انجام چکاپ پزشکی بدون پرداخت هزینه در صورت لزوم حسب تشخیص شرکت بیمه</font></li><li><font size="3">پرداخت حق بیمه از طریق یکی از روشهای پرداخت الکترونیکی (سایت شرکت)، فیش بانکی حاوی شناسه و ...</font></li></ul> </div> text/html 2019-10-12T08:17:16+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی تعهدات و خسارت های تحت پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/372 <br><h4><span style="color:#006400;"><strong><img src="http://uupload.ir/files/fma3_بیمه_عمر.jpg" alt="بیمه عمر و سرمایه گذاری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">پوشش تکمیلی بیماری های تحت پوشش</font></span></strong></span></h4> <p><font size="4">بازه سنی ارایه این محصول از بدو تولد تا 65 سالگی می باشد،که بیمه شده را در برابر بیست و یک بیماری بیمه نموده و سقف سرمایه این پوشش حداکثر ،500.000.000 ریال (پانصد میلیون ریال)می باشد و در صورت ابتلا بیمه شده به یکی از پنج بیماری ذیل، شرکت <a href="https://life.karafarin-insurance.i" target="" title="بیمه کار افرین">بیمه کار آفرین</a> سرمایه این پوشش تکمیلی را طبق مبلغ مندرج در بیمه نامه عینا و صرف نظر از اینکه هزینه های بیمارستانی به چه میزان بوده است، پرداخت می نماید.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#CC33CC">این بیماریها عبارتند از:</font></span><br></font> </p><font size="4"> </font><ul><li><font size="4"><font size="3">ا<font size="4">نفارکتوس قلبی (</font></font>سکته)<font color="#333399"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><br></font></li><li><font size="4">سکته مغزی</font></li><li><font size="4">سرطان</font></li><li><font size="4">پیوند اعضاء اصلی بدن</font></li><li><font size="4">جراحی عروق کرونری(قرار دادن فنر در عروق کرونر (استنت)،باز کردن تنگی های عروق کرونر توسط بالن،جراحی دریچه های قلب،قرار دادن پیس میکر)<br></font></li></ul> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><strong>بسته تکمیلی امراض:</strong></font></span></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">. بیماری های نرون حرکتی</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">. نابینایی کامل</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">. ناشنوایی کامل</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">.پارکینسون</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">.الزایمر و دمانس</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">.نارسایی حاد کلیوی/دیالیز</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">.ام ای کما</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">.مننژیت</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">.هپاتیت ب</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">.هپاتیت سی</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">.اچ ای وی /ایدز</font></span></strong></font></span></font></p><p><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></strong></font></span></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><strong>پوشش تکمیلی فوت ناشی از حادثه: </strong></font></span></p> <p><font size="3">این پوشش به افراد 15 الی 70 ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا چهار برابر افزایش یابد.</font></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><strong>پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده</strong></font></span></p> <p><font size="3">این پوشش به افراد 18 الی 60 ساله ای تعلق می گیرد که شاغل هستند .</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده(که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد) تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمه کار آفرین متعهد می گردد حق بیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری را (بدون حق بیمه پوشش های تکمیلی و تعدیل) تا پایان مدت قید شده در قرارداد بیمه تقبل نماید.</font></p><font size="3"> </font><p><br> </p> text/html 2019-10-09T15:04:25+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی شرایط و تعهدات در بیمه عمر و سرمایه گذاری http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/371 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><img src="http://uupload.ir/files/2y32_بیمه_عمر_().jpg" alt="مزایا بیمه عمر و سرمایه گذاری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div></div><div><br></div><div><font size="5">شرایط عمومی و خصوصی:</font><strong><font size="4"> <br></font></strong></div><div align="justify"><strong><font size="4"><br></font></strong></div><div><font color="#333399"><strong><font size="4">دسترسی به اندوخته های حاصل از سرمایه گذاری(برداشت از اندوخته)<br></font></strong></font></div> <p><font size="3">حساب اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه شده می باشد و بیمه شده می تواند از سال دوم به بعد هرگاه که مایل باشد تا سقف 90% از اندوخته خویش برداشت نماید. در دیگر بیمه های عمر و پس انداز کل اندوخته حاصل تا پایان مدت بیمه نامه در دسترس نخواهد بود و بیمه شده نمی تواند بنا به میل خ<font size="4">ویش از آن استفاده نماید.</font></font></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4"><font face="wingdings">دریافت وام:</font></font></font></span><br></p><p><font size="3">یمه شده می تواند بعد از سال دوم قرارداد، تا 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را به صورت وام دریافت نماید. وام دریافتی نیاز به ضامن ندارد و در اسرع وقت پرداخت می شود.</font></p><p><span style="background-color: rgb(0, 102, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">سهیم بودن در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کار افرین:<br></font></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(0, 102, 0);"></span><font size="3">شما به صورت واقعی در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین سهیم خواهید بود ،مهم ترین ویژگی این سرمایه گذاری ضمانت سود آوری آن از جانب شرکت بیمه است. بازده این سرمایه گذاری بصورت مستقیم مرتبط با بازده سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین می باشد. <br></font></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">ضمانت سود اوری:</font></font></span><br></p><p><font size="3">ارسال به آن طبق آیین نامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود تضمین شده از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه معادل شانزده درصد برای دو سال اول بیمه نامه و سیزده درصد برای دو سال دوم بیمه نامه و ده درصد برای مدت مازاد بر چهار سال می باشد.<br> شایان ذکر است که سود فوق الذکر علی الحساب بوده و با تحقق سود های بالاتر اندوخته حاصل از بیمه عمر و سرمایه گذاری شما ، سرمایه ارزشمند تری را در دسترستان قرار خواهد داد لذا سود دوران مشارکت نیز در پایان هضافه می شود.</font></p><p><br></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="4">مطمن بدون ریسک و معاف از مالیات:</font></font></span><br> </p><p><font size="3">درک این واقعیت که غالب ما خواستار درگیری در بازارهای پر تلاطم سرمایه گذاری برای برنامه ریزی بلند مدت آینده خود نمی باشیم و سرمایه گذاری سیستماتیک را برای آینده خود و خانواده مان برمیگزینیم ، لیکن اغلب آنرا به دلایل مسائل گوناگونی که در این خصوص وجود دارد و سرمایه گذاری مناسب را دشوار می نماید به صورت بهینه انجام نمی دهیم. بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با جمع آوری منابع مالی و به پشتوانه تخصص و دانش موجود در امر سرمایه گذاری این مهم را از جانب شما به صورت مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات انجام می دهد.</font></p> text/html 2019-10-09T14:42:00+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی مزایا بیمه عمر و سرمایه گذاری http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/369 <div><img src="http://uupload.ir/files/hroh_بیمه_ععمر.jpg" alt="مزایا بیمه عمر و سرمایه گذاری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><div class="inpInsuranceSec"><h2 class="inpInsuranceSecTitle"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">اهداف و مزایا</font></span></h2><div class="contentText"><ul><li dir="rtl"><font size="4">آینده خانواده خود را تأمین نمایید.</font></li><li dir="rtl"><font size="4">&nbsp;<a href="اهداف و مزایا آینده خانواده خود را تأمین نمایید. سرمایه گذاری مناسب و سود آور را انتخاب کنید. هزینه های تحصیلی فرزندان را تأمین کنید. بیمه نامه را با توجه به پوشش های زیر مطابق دلخواه طراحی کنید: پوشش حوادث انفرادی سرمایه اضافی بیمه عمر زمانی ساده معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم - کامل بیمه شده پرداخت سرمایه بیماری های تحت پوشش صرف نظر از هزینه های بیمارستانی تا سقف پانصد میلیون ریال مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری: برای هر یک از بیمه گذاران حساب ویژه ای نگهداری می شود. اختیار کامل در پرداخت حق بیمه و انتخاب سرمایه. بیمه گذار می تواند سرمایه بیمه خود را بدون پرداخت حق بیمه اضافی به هر میزان که مایل باشد تعدیل نماید مشروط بر آنکه میزان افزایش سرمایه از نظر اصول ریسک پذیری مورد قبول باشد. بیمه گذار می تواند پس از سال دوم بیمه ای : تا سقف 90 درصد از اندوخته خود جهت مخارج تحصیلی فرزندان و یا برای تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند جهیزیه و غیره برداشت نماید. تا سقف 90 درصد از اندوخته خود را از شرکت وام دریافت دارد و سود معین شده از طرف شرکت را متناسب با میزان وام متقبل شود. بیمه گذار نسبت به موجودی خود در حسابش می تواند بجای دریافت یکجای سرمایه، مشمول دریافت مستمری گردد. با پرداخت مبلغ جزئی به عنوان حق بیمه پوشش های تکمیلی : (توضیحات بیشتر در لینک پوشش های تکمیلی ) بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی فوت در اثر حادثه تا میزان چهار برابر سرمایه فوت استفاده نماید . بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی معافیت در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بهره مند گردد . بیمه شده می تواند از پوشش بیماری های تحت پوشش بهره مند گردد ." target="" title="بیمه کار افرین">سرمایه گذاری</a> مناسب و سود آور را انتخاب کنید.</font></li><li dir="rtl"><font size="4">هزینه های تحصیلی فرزندان را تأمین کنید.</font></li><li dir="rtl"><font size="4">بیمه نامه را با توجه به پوشش های زیر مطابق دلخواه طراحی کنید: </font><ul><li><font size="4">پوشش حوادث انفرادی</font></li><li><font size="4">سرمایه اضافی <a href="اهداف و مزایا آینده خانواده خود را تأمین نمایید. سرمایه گذاری مناسب و سود آور را انتخاب کنید. هزینه های تحصیلی فرزندان را تأمین کنید. بیمه نامه را با توجه به پوشش های زیر مطابق دلخواه طراحی کنید: پوشش حوادث انفرادی سرمایه اضافی بیمه عمر زمانی ساده معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم - کامل بیمه شده پرداخت سرمایه بیماری های تحت پوشش صرف نظر از هزینه های بیمارستانی تا سقف پانصد میلیون ریال مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری: برای هر یک از بیمه گذاران حساب ویژه ای نگهداری می شود. اختیار کامل در پرداخت حق بیمه و انتخاب سرمایه. بیمه گذار می تواند سرمایه بیمه خود را بدون پرداخت حق بیمه اضافی به هر میزان که مایل باشد تعدیل نماید مشروط بر آنکه میزان افزایش سرمایه از نظر اصول ریسک پذیری مورد قبول باشد. بیمه گذار می تواند پس از سال دوم بیمه ای : تا سقف 90 درصد از اندوخته خود جهت مخارج تحصیلی فرزندان و یا برای تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند جهیزیه و غیره برداشت نماید. تا سقف 90 درصد از اندوخته خود را از شرکت وام دریافت دارد و سود معین شده از طرف شرکت را متناسب با میزان وام متقبل شود. بیمه گذار نسبت به موجودی خود در حسابش می تواند بجای دریافت یکجای سرمایه، مشمول دریافت مستمری گردد. با پرداخت مبلغ جزئی به عنوان حق بیمه پوشش های تکمیلی : (توضیحات بیشتر در لینک پوشش های تکمیلی ) بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی فوت در اثر حادثه تا میزان چهار برابر سرمایه فوت استفاده نماید . بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی معافیت در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بهره مند گردد . بیمه شده می تواند از پوشش بیماری های تحت پوشش بهره مند گردد ." target="" title="بیمه کار افرین">بیمه عمر</a> زمانی ساده</font></li><li><font size="4">معافیت از پرداخت <a href="اهداف و مزایا آینده خانواده خود را تأمین نمایید. سرمایه گذاری مناسب و سود آور را انتخاب کنید. هزینه های تحصیلی فرزندان را تأمین کنید. بیمه نامه را با توجه به پوشش های زیر مطابق دلخواه طراحی کنید: پوشش حوادث انفرادی سرمایه اضافی بیمه عمر زمانی ساده معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم - کامل بیمه شده پرداخت سرمایه بیماری های تحت پوشش صرف نظر از هزینه های بیمارستانی تا سقف پانصد میلیون ریال مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری: برای هر یک از بیمه گذاران حساب ویژه ای نگهداری می شود. اختیار کامل در پرداخت حق بیمه و انتخاب سرمایه. بیمه گذار می تواند سرمایه بیمه خود را بدون پرداخت حق بیمه اضافی به هر میزان که مایل باشد تعدیل نماید مشروط بر آنکه میزان افزایش سرمایه از نظر اصول ریسک پذیری مورد قبول باشد. بیمه گذار می تواند پس از سال دوم بیمه ای : تا سقف 90 درصد از اندوخته خود جهت مخارج تحصیلی فرزندان و یا برای تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند جهیزیه و غیره برداشت نماید. تا سقف 90 درصد از اندوخته خود را از شرکت وام دریافت دارد و سود معین شده از طرف شرکت را متناسب با میزان وام متقبل شود. بیمه گذار نسبت به موجودی خود در حسابش می تواند بجای دریافت یکجای سرمایه، مشمول دریافت مستمری گردد. با پرداخت مبلغ جزئی به عنوان حق بیمه پوشش های تکمیلی : (توضیحات بیشتر در لینک پوشش های تکمیلی ) بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی فوت در اثر حادثه تا میزان چهار برابر سرمایه فوت استفاده نماید . بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی معافیت در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بهره مند گردد . بیمه شده می تواند از پوشش بیماری های تحت پوشش بهره مند گردد ." target="" title="بیمه کار افرین">حق بیمه</a> در صورت از کار افتادگی دائم - کامل بیمه شده</font></li><li><font size="4">پرداخت سرمایه بیماری های تحت پوشش صرف نظر از هزینه های بیمارستانی تا سقف پانصد میلیون ریال</font></li></ul> </li></ul> <h3><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399">مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری:</font></span></h3> <ul><li dir="rtl"><font size="3">برای هر یک از بیمه گذاران حساب ویژه ای نگهداری می شود.</font></li><li dir="rtl"><font size="3">اختیار کامل در پرداخت مه <a href="اهداف و مزایا آینده خانواده خود را تأمین نمایید. سرمایه گذاری مناسب و سود آور را انتخاب کنید. هزینه های تحصیلی فرزندان را تأمین کنید. بیمه نامه را با توجه به پوشش های زیر مطابق دلخواه طراحی کنید: پوشش حوادث انفرادی سرمایه اضافی بیمه عمر زمانی ساده معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم - کامل بیمه شده پرداخت سرمایه بیماری های تحت پوشش صرف نظر از هزینه های بیمارستانی تا سقف پانصد میلیون ریال مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری: برای هر یک از بیمه گذاران حساب ویژه ای نگهداری می شود. اختیار کامل در پرداخت حق بیمه و انتخاب سرمایه. بیمه گذار می تواند سرمایه بیمه خود را بدون پرداخت حق بیمه اضافی به هر میزان که مایل باشد تعدیل نماید مشروط بر آنکه میزان افزایش سرمایه از نظر اصول ریسک پذیری مورد قبول باشد. بیمه گذار می تواند پس از سال دوم بیمه ای : تا سقف 90 درصد از اندوخته خود جهت مخارج تحصیلی فرزندان و یا برای تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند جهیزیه و غیره برداشت نماید. تا سقف 90 درصد از اندوخته خود را از شرکت وام دریافت دارد و سود معین شده از طرف شرکت را متناسب با میزان وام متقبل شود. بیمه گذار نسبت به موجودی خود در حسابش می تواند بجای دریافت یکجای سرمایه، مشمول دریافت مستمری گردد. با پرداخت مبلغ جزئی به عنوان حق بیمه پوشش های تکمیلی : (توضیحات بیشتر در لینک پوشش های تکمیلی ) بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی فوت در اثر حادثه تا میزان چهار برابر سرمایه فوت استفاده نماید . بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی معافیت در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بهره مند گردد . بیمه شده می تواند از پوشش بیماری های تحت پوشش بهره مند گردد ." target="" title="بیمه کار افرین">حق بیمه</a> و انتخاب سرمایه.</font></li><li dir="rtl"><font size="3">بیمه گذار می تواند سرمایه بیمه خود را بدون پرداخت حق بیمه اضافی به هر میزان که مایل باشد تعدیل نماید مشروط بر آنکه میزان افزایش سرمایه از نظر اصول ریسک پذیری مورد قبول باشد.</font></li></ul> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#CC66CC"><font size="4">بیمه گذار می تواند پس از سال دوم بیمه ای :</font></font></span></p> <ul><li><font size="3">تا سقف 90 درصد از اندوخته خود جهت مخارج تحصیلی فرزندان و یا برای تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند جهیزیه و غیره برداشت نماید.</font></li><li><font size="3">تا سقف 90 درصد از اندوخته خود را از شرکت وام دریافت دارد و سود معین شده از طرف شرکت را متناسب با میزان وام متقبل شود.</font></li><li dir="rtl"><font size="3">بیمه گذار نسبت به موجودی خود در حسابش می تواند بجای دریافت یکجای سرمایه، مشمول دریافت مستمری گردد.</font></li><li dir="rtl"><font size="3">با پرداخت مبلغ جزئی به عنوان حق بیمه پوشش های تکمیلی : (توضیحات بیشتر در لینک پوشش های تکمیلی )</font></li><li dir="rtl"><font size="3">بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی فوت در اثر حادثه تا میزان چهار برابر سرمایه فوت استفاده نماید .</font></li><li><font size="3">بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی معافیت در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بهره مند گردد .</font></li><li><font size="3">بیمه شده می تواند از پوشش بیماری های تحت پوشش بهره مند گردد .</font></li></ul> </div></div></div> text/html 2019-10-08T07:05:25+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی معرفی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/367 <div style=""><div class="contentText"><div style=""><div class="contentText"><div style=""><div class="contentText"><p><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="5"><br></font></span></p><p><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="5"><br></font></span></p><p><br><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/u5b5_بیمه_عمر_اندوخته_دار.jpg" alt="بیمه عمر و سرمایه گذاری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></span><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399"><font size="5">معرفی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری</font></font></span><br></p><p><font size="4">بیمه عمرو سرمایه گذاری قرارداد بیمه ای است که علاوه بر پرداخت سرمایه در صورت فوت به بازماندگان، امکانات فوق العاده و متنوع سرمایه گذاری را نیز فراهم می سازد.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدار ترین بیمه های عمر در جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می نماید.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">همگی ما تصویری از آینده را تجسم می نماییم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواستی قلبی برای همه ماست درخشش می نماید. آنچه ما را در رسیدن به این هدف نائل می نماید حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالیانی که پیش رو داریم. اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر که ما انتظار داریم به درازا نیانجامد جبران آن با چه کسی است؟ بیمه عمر مناسب تصویری را که ما از آینده تجسم می نماییم جاودانه می نماید. آسودگی و آرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">در شرایط کنونی آیا می توان از تورم چشم پوشی کرد؟ چنانچه سرمایه بیمه های عمر متداول در حال حاضر برای خانواده تا حدودی کارگشا باشد آیا در آینده نیز پس از گذشت چند سال این مبلغ به اندازه امروز کارگشا خواهد بود؟ و این در حالیست که با توجه به نرخ تورم بدیهی است که پاسخ منفی است.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><br> اما با خرید <a href="https://www.karafarin-insurance.ir/" target="" title="بیمه کار افرین">بیمه عمر و سرمایه گذاری </a>کارآفرین به مجموعه ای از امکانات کم نظیر کاربری بیمه در جهان دسترسی خواهید یافت. انتخاب امروز شما موجب تامین مالی خانواده و بهره مندی از بهترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران خواهد شد، ضمن اینکه با پیشرفت مداوم و سالیانه سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به گونه ای همگون با تورم ، شما طرحی ارزشمند را چه برای امروز و چه برای فرداهای خانواده خویش برگزیده اید.</font></p> </div></div><p></p></div></div><p></p></div></div> text/html 2019-10-01T05:21:31+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی پوشش امراض خاص و بسته تکمیلی پوشش معافیت http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/365 <br><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">ابتلا به بیماری های خاص غالبا چالش هایی را به خانواده فرد مبتلا تحمیل می کند. ارائه این پوشش با هدف حمایت از بیمه شده و کمک به مدیریت مطلوب فرآیند معالجات طبی در دوران ابتلا به هریک از بیماری های خاص تعهد شده و تامین بخشی از بارمالی هزینه های تحمیلی به خانواده در دوران سخت بیماری است.</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">درصورت ابتلا به هریک از بیماری های خاص تعهد شده و عدم فوت تا قبل از 30 روز از تاریخ ابتلا، بیمه گر مکلف به پرداخت سرمایه خریداری شده از سوی بیمه گذار است.</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">1- سرمایه تعیین شده درصورت ابتلا بیمه شده و تایید مراکز پزشکی مستقل به طور یکجا پرداخت می شود.<br style="outline: none;">2- پوشش امراض خاص پس از پرداخت خسارت فاقد اعتبار می شود. ارائه مجدد این پوشش منوط به درخواست بیمه گذار و تحلیل و پذیرش ریسک توسط بیمه گر خواهد بود<br style="outline: none;">3- در شرایط عمومی پوشش امراض خاص مواردی با عنوان استثنائات مشخص شده است که خارج از تعهد بیمه گر است.</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">پوشش امراض خاص:</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">1- بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا 65 سالگی</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">2- میزان سرمایه: از 1 تا 2 برابر سرمایه فوت به هر علت - حداکثر معادل 5.000.000.000 ریال ( پنج میلیارد ریال)</p><ul style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; line-height: 30px; list-style-position: inside; list-style-type: disc; font-family: bmitra, Arial; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px;">از بدو تولد تا 15 سالگی یک برابر پوشش سرمایه فوت و تا سقف 5.000.000.000 ریال ( پنج میلیارد ریال)</li></ul><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">3- دوره انتظار: شش ماه از شروع این پوشش است.<br style="outline: none;">4- امراض خاص: انفارکتوس قلبی (سکته)، سکته‌ مغزی، انواع‌ سرطان، پیوند اعضاء اصلی‌ بدن، ‌جراحی‌ عروق‌ کرونر، قرار دادن‌ فنر‌ در عروق‌کرونر (استنت)، باز کردن تنگی های عروق کرونر توسط بالن، جراحی‌دریچه‌های‌قلب، قرار دادن پیس میکر<br style="outline: none;">5- بسته امراض تکمیلی: بیماری های نورون های حرکتی، نابینایی کامل، ناشنوایی کامل، پارکینسون، آلزایمر و دمانس، نارسایی حاد کلیوی (دیالیز)، ام اس، کما، مننژیت، هپاتیت ب، هپاتیت سی، اچ آی وی (ایدز)</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">6- بیمه شدگان دارنده پوشش اصلی امراض خاص حق انتخاب بسته تکمیلی امراض را دارند.</p> text/html 2019-10-01T05:15:56+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی پوشش معافیت در بیمه عمر اندوخته دار http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/364 <p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#333399"><font face="georgia,times new roman,times,serif">پوشش معافیت:</font></font></span><br></p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم (ناشی از بیماری یا حادثه)بیمه گذار از پرداخت حق بیمه عمر در سنوات آتی معاف است.تا پایان مدت بیمه نامه پرداخت حق بیمه ثابت عمر (فقط پوشش اصلی)بر عهده بیمه گر است.<br style="outline: none;"></p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">1- بازه سنی ارائه محصول: از سن 18 سالگی تا 65 سالگی<br style="outline: none;">2- دوره انتظار: زمان شروع بیماری منشا ناتوانی ، باید حداقل یکسال پس از شروع این پوشش باشد. خطرات ناشی از حادثه دوره انتظار ندارد.</p> text/html 2019-09-30T07:16:04+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی پوشش حادثه و بسته تکمیلی بیمه عمر اندوخته دار http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/363 <p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">پوشش حادثه و بسته تکمیلی</font></span></span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"></span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"></span></p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز نماید.</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">پوشش فوت ناشی از حادثه:</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">1- بازه سنی ارائه محصول: از سن 4 تا 80 سالگی.<br style="outline: none;">2- میزان سرمایه: از 1 تا 4 برابر سرمایه فوت حداکثر معادل 5.000.000.000 ریال(پنج میلیارد ریال)</p><ul style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; line-height: 30px; list-style-position: inside; list-style-type: disc; font-family: bmitra, Arial; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px;">برای بازه سنی 4 تا 15 سالگی ،سرمایه حادثه معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف 2.000.000.000 ریال ارائه می شود.</li><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px;">برای بازه سنی 70 تا 80 سالگی سرمایه حادثه تا سقف 2.000.000.000 ریال ارائه می شود.</li></ul><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">پوشش نقص عضو دائم و ازکارافتادگی کامل و دائم در اثر حادثه:</span></p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">1- بازه سنی ارائه محصول: از سن 4 تا 80 سالگی<br style="outline: none;">2- میزان سرمایه: از 1 تا 4 برابر سرمایه فوت حداکثر معادل 5.000.000.000 ریال(پنج میلیارد ریال)</p><ul style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; line-height: 30px; list-style-position: inside; list-style-type: disc; font-family: bmitra, Arial; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px;">برای بازه سنی 4 تا 15 سالگی ،سرمایه حادثه معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف 2.000.000.000. ریال ارائه می شود.</li><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px;">برای بازه سنی 70 تا 80 سالگی سرمایه حادثه تا سقف 2.000.000.000 ریال ارائه می شود.</li></ul><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">3- خسارت نقص عضو به صورت درصدر از سرمایه تعهد شده بر اساس آیین نامه 84 شورای عالی بیمه پرداخت می شود.</p><ul style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; line-height: 30px; list-style-position: inside; list-style-type: disc; font-family: bmitra, Arial; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px;">پرداخت کل سرمایه تعهد شده درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم</li><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px;">سرمایه ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری با رعایت دوره انتظار یک سال قابل پرداخت است.</li></ul><p style="outline: currentcolor none medium; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه:</font></span></p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">4- سن ارائه : از سن 4 تا 80 سالگی<br style="outline: none;">5- میزان سرمایه : معادل 20% سرمایه حادثه-حداکثر معادل 1.000.000.000 ریال<br style="outline: none;">6- برای بازه سنی 4 تا 15 سالگی و 70 تا 80 سالگی تا سقف 400.000.000 ریال ارائه می شود.<br style="outline: none;"></p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثه:</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">7- این بسته تکمیلی شامل پوشش خطرات اضافی ناشی زلزله، سیل،آتشفشان،موتورسیکلت، ورزش های رزمی یا حرفه ای است<br style="outline: none;">8- بیمه شده گان دارنده پوشش اصلی حادثه، حق انتخاب بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثه و سایر پوشش های تبعی حادثی را دارند.</p> text/html 2019-09-29T13:16:15+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی پوشش و تعهدات در بیمه عمر اندوخته دار http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/362 <p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333399">پوشش فوت:</font></span><br></p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">1- بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا 80 سالگی</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">2- سن پذیرش صدور :<br style="outline: none;"></p><ul style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; line-height: 30px; list-style-position: inside; list-style-type: disc; font-family: bmitra, Arial; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px;">برای خرید پوشش تا سن 70 سال لازم است افراد قبل از 65 سالگی درخواست نمایند.</li><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px;">برای خرید پوشش تا سن 80 سال لازم است افراد قبل از 60 سالگی درخواست نمایند.<br style="outline: none;"></li></ul><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">3- میزان سرمایه: از یک تا بیست و پنج برابر حق بیمه سالیانه-حداقل معادل 10.000.000 ریال و حداکثر معادل 5.000.000.000 ریال (پنج میلیارد ریال)<br style="outline: none;">4- ازبدو تولد تا 15 سالگی سرمایه حداکثر تا 18 برابر حق بیمه و تا سقف 2.000.000.000 ریال می باشد.<br style="outline: none;">5- شیوه پرداخت حق بیمه : ساللیانه،شش ماهه،سه ماهه،ماهیانه در فروش جمعی<br style="outline: none;">6- مدت بیمه نامه: 5 تا 30 سال<br style="outline: none;">7- حق­ بیمه: حداقل سالانه 4.000.000 ریال و در روش ماهیانه (صرفا برای فروش جمعی)با حداقل قسط 500.000 ریال معادل 6.000.000 ریال در سال<br style="outline: none;">8- ضریب افزایش سالانه حق بیمه: 0، %10، %15 ، %20 و 25% افزایش سالانه سرمایه فوت: 0، %5، %10 ، %15و 20% (به انتخاب بیمه گذار)<br style="outline: none;">9- امکان واریز متفرقه: پرداخت وجوه مازاد بر حق بیمه(دامنه مبلغ 5 تا 500 میلیون ریال-طی مدت بیمه نامه با کد شناسه)<br style="outline: none;">10- نرخ سود علی الحساب/ طبق آیین نامه 68/2: 2 سال اول 16% - 2سال دوم 13% - مازاد بر 4 سال 10%<br style="outline: none;">11- تامین مالی(وام)از محل ارزش بازخرید: پس از پرداخت کامل دو سال حق بیمه و حداکثر تا 90% ارزش بازخرید،به شرط نبود قسط معوق<br style="outline: none;">12- امکان برداشت ازمحل ارزش بازخرید: پس از پرداخت کامل دو سال حق بیمه و حداکثر تا 90% ارزش بازخرید<br style="outline: none;">13- ارزش بازخرید: از سال اول تا پنجم بیمه نامه به ترتیب معادل 98،96،94،92،90درصد و پس از آن به میزان 100%اندوخته محاسبه و پرداخت می شود.<br style="outline: none;">14- اعتبار بیمه نامه: در صورت عدم پرداخت منظم حق بیمه ،بیمه نامه تا زمان تکافوی اندوخته معتبر است.<br style="outline: none;">15- خسارت فوت قابل پرداخت: سرمایه فوت بعلاوه اندوخته در تاریخ پرداخت خسارت<br style="outline: none;">16- صرفه های مالیاتی(معافیت های مالیاتی موضوع ماده 136 و 137 ق .م .م ) با درخواست بیمه گذار نسبت به صدور"گواهی مالیاتی" اقدام میشود.<br style="outline: none;">17- معافیت از آزمایشات پزشکی:</p> text/html 2019-09-23T13:14:00+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی ساختار بیمه نامه عمر http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/361 <p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">در صورت فوت بیمه شده، شرکت بیمه با رعایت موارد زیر، مکلف به پرداخت سرمایه عمر خریداری شده است.</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">1- بیمه گذار/ بیمه شده باید از وضعیت جسمانی و سلامتی خود اطلاعات کامل به بیمه گر ارائه نماید.</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">2- بیمه گذار حق بیمه تعهد شده را در موعد مقرر به شماره حساب 8620020090 نزد بانک ملت به حساب بیمه کارآفرین واریز نماید.</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">3- در شرایط عمومی بیمه نامه عمر مواری با عنوان استثنائات مشخص شده است که خارج از تعهد بیمه گر است.</p> text/html 2019-09-23T09:21:44+01:00 karafarinzaraey.mihanblog.com روح الله زارعی معرفی بیمه های زندگی http://karafarinzaraey.mihanblog.com/post/360 <p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">شرکت بیمه کارآفرین برای اولین بار در کشور در سال 1383 طرح بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (universal life) را به بازار ارائه نمود. به گواه فعالین عرصه بیمه های زندگی، این بیمه نامه تبدیل به نقطه عطفی در این رشته شده است.</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">اینک بیمه کارآفرین با ارائه بیمه نامه عمر اندوخته دار امید درنظر دارد بر اساس 15 سال تجربه فروش حرفه ای در بیمه های زندگی نسبت به توسعه خدمات جدید گامی دیگر بردارد.</p><p style="outline: none; margin: 5px; padding: 0px; line-height: 30px; font-family: bmitra, Arial; font-size: 18px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 242, 242); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بیمه اندوخته دار امید شرکت بیمه کارآفرین با تمرکز بر نیازهای بیمه ای خانواده ، در کنار پوشش متداول فوت، ضمن تمرکز بر نحوه ارائه پوشش امراض خاص، ازکارافتادگی، نقص عضو و هزینه های پزشکی، نگاه تازه ای به حقوق بیمه گذاران عمر دارد.</p>